پایه الکتروموتور

در اینجا برخی از عملکردهایی که معمولاً چنین سوکت هایی انجام می دهند آورده شده است:

پایداری

پایه موتور الکتریکی یک پایه پایدار برای نصب ایمن موتور الکتریکی و محافظت از آن در برابر لرزش هایی که ممکن است در حین کار رخ دهد فراهم می کند.

تراز

پایه اجازه می دهد تا موتور الکتریکی به درستی تراز شود تا از انتقال کارآمد نیرو اطمینان حاصل شود.

تعمیر و نگهداری

استفاده از پایه الکتروموتور، تعمیر و نگهداری موتور الکتریکی را آسان تر می کند زیرا دسترسی به موتور آسان تر است و به طور بالقوه تعویض یا سرویس سریعتر است.

ارتعاش گیری

برخی از پایه های موتور الکتریکی برای کمک به حداقل رساندن لرزش و شوک طراحی شده اند که می تواند عمر موتور را افزایش دهد.

عنوان

رفتن به بالا